لوازم صافکاری

دستگاه PDR 007

صافکاری بی رنگی قُری ها و تگرگی های بدنه خودرو، بدون باز و بسته کردن قطعات دارای صفحه نمایش جهت مشاهده عملکرد - ساخت تایوان

دیاگ PDR 009

صافکاری بی رنگی قُری ها و تگرگی های بدنه خودرو های آلومینیومی